Katalog informacij javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.

 

VSEBINA
1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji šole
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
2.č Seznam predlogov predpisov
2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA  BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR
Naslov: Borcev za severno mejo 16
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: 02 3200050
Faks: 02 3200048
Elektronski naslov: tajnistvo@os-borcev.si
Odgovorna uradna oseba: Alenka Fingušt, ravnateljica
Datum objave kataloga: 1. februar 2008
Datum zadnje spremembe: 1. februar 2017
Katalog je dostopen na spletu: http://www.os-borcev.si/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji šole

organigram

 Podatki o šoli:   

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor  z odlokom o ustanovitvi, je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor

Osnovna šola opravlja javno službo na področju:

85.200 – osnovnošolsko izobraževanje

Poleg osnovne dejavnosti  opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za gravitacijsko območje v prostorskem okolišu, navedenem v Registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer: 184, 185, 186, 187, 188, 190, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 722 in 723 (del območja Mestne četrti Pobrežje).

Organi šole so:  svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot  ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot: Šola je samostojna osnovna šola in nima notranjih organizacijskih enot.

                                                             

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:             Alenka Fingušt

Delovno mesto in naziv:                          ravnateljica, profesorica slovenščine

Elektronski naslov:                                   alenka.fingust@os-borcev.si

Poštni naslov:                                            Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Službena telefonska številka:                02/320 00 50

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

 • predpisi s področja vzgoje in  izobraževanja                   povezava
 • predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja      povezava

Povezava na odlok o ustanovitvi v Medobčinskem uradnem vestniku pod Mestno občino Maribor

Splošni akti šole:

 

2.č Seznam predlogov predpisov

 

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e-NAROČANJE  povezava

 

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca – perspektivnega ali vrhunskega športnika/perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika

 

2.f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

Šola ne vodi javnih evidenc.

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih    povezava

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu šole,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva,
 • preko telefona,
 • po elektronski poti.

Formalna zahteva:

 • podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti,
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.
4. Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Ni zahtev.

 

(Skupno 2.408 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost