Zakoni, pravilniki, pravila, obrazci, publikacija, …

DOKUMENTI ŠOLE

 

Publikacija šole za šolsko leto 2023/24

Publikacija je kratka predstavitev dela in prizadevanja Osnovne šole borcev za severno mejo pri izobraževanju otrok in njihovi pripravi na samostojno in odgovorno življenjsko pot …

Publikacija za šolsko leto 2023/24

Letni delovni načrt 2023/24
Letno poročilo dela šole 2021/22
Gravitacijsko območje šole
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike (GDPR)
Izjava o dostopnosti spletišča
Obvestilo o videonadzoru
Hišni red

Osnovna šola borcev za severno določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli.

Hišni red (povezava do dokumenta)

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje učencev pri vzdrževanju reda, čistoče in zdravja.

Pravila šolskega reda (povezava do dokumenta)

 

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt temelji na naših ciljih in vrednotah. Temeljne vrednote, za katere si bodo prizadevali vsi zaposleni so spoštovanje in kakovostni medsebojni odnosi, odgovornost in samostojnost, delavnost, poštenje in disciplina ter znanje.

Vzgojni načrt (povezava do dokumenta)

Prometno varnostni načrt

V načrtu so opredeljene varne poti v šolo in poudarjena varnost otrok v prometu ter predstavljena prizadevanja šole za varnost učencev v prometu.

Prometno varnostni načrt

 

Brezplačni šolski prevozi

Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448) ima učenec pravico do brezplačnega šolskega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre.
O načinu prevoza učencev se dogovorijo osnovna šola, starši in lokalna skupnost.
O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost (občina).

Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo pravico do brezplačnega prevoza:
• učenci prvega razreda osnovne šole,
• učenci ostalih razredov osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
• otroci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.
Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/brezplacen-prevoz-v-osnovno-solo.html
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

 

Vloga za uveljavljanje brezplačnega šolskega prevoza

Nevarne šolske poti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

 

Pravilnik tekmovanja za najboljšega športnika-co razreda in šole in najboljši športni oddelek šole
Pravilnik podeljevanja priznanj za naj učence in naj oddelke
Pravilnik in merila za podeljevanje prešernove in mini prešernove listine
Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane

V dokumentu so natančno opredeljena pravila šolske prehrane.

ŠOLA V NARAVI

 

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

POROČILA …

 

Poročilo dela šole za šolsko leto 2019/20
Poročilo dela šole za šolsko leto 2017/18
Poročilo dela šole za šolsko leto 2016/17
Poročilo dela šole za šolsko leto 2015/16
Poslovno poročilo za leto 2015
(Skupno 5.448 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost